Ekologija kao cilj Štampa

Agencija ARWES među svojim strateškim ciljevima ima razvoj svesti o očuvanju životne sredine, tako da podržavamo svaki projekat za pokretanje eko proizvodnje sa zelenom tehnologijom.

U našem poslovanju se trudimo da:

  • koristimo materijale koje nisu štetne za okolinu
  • preventivno sprečimo nastajanje velike količine otpada
  • da smanjimo opasnu karakteristiku otpada
  • tretiramo otpad i planirano kontrolišemo proces upravljanja otpadom
  • transportujemo opasni otpad na predviđene lokacije
  • podržavamo ako je to moguće rad postrojenja za tretman otpada
  • recikliramo otpad